Политика за поверителност

Защитата на личните данни е от голямо значение за нас и искаме процесът по обработка на Вашите лични данни да бъде напълно открит и прозрачен за Вас. Ето защо имаме политика, която определя как ще бъдат обработвани и защитени Вашите лични данни.

ИЗПОЛЗВАЙКИ ТАЗИ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С УСЛОВИЯТА ОТНОСНО СЪБИРАНЕТО, ИЗПОЛЗВАНЕТО И РАЗКРИВАНЕТО НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТАЗИ ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ.
МОЛЯ ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ВНИМАТЕЛНО ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ УЕБ САЙТ И В СЛУЧАЙ, ЧЕ ИМАТЕ ВЪПРОСИ ОТНОСНО НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ, МОЛЯ ДА СЕ
СВЪРЖЕТЕ С НАС НА eshop@lighthouse.bg ИЛИ НА +359 87 856 7767. АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С НЯКОИ ОТ УСЛОВИЯТА, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ, ВИЕ НЕ ТРЯБВА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ УЕБСАЙТ.

АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ

„Лайтхаус Студио“ ЕООД (по-нататъкнаричана за краткост „Администратор“) е Дружество с ограничена отговорност, с ЕИК: 131247836, със седалище и адрес на управление в град София, п.к.1140, бул. „Патриарх Евтимий“ №14, телефон за контакти: +359 87 856 7767 и интернет страница: https://lighthouse.bg.

НАДЗОРЕН ОРГАН:

Комисия за защита на личните данни Адрес: гр София, п.к. 1592, бул. „Проф.Цветан Лазаров“ 2

Данни за контакт: 02/915 35 18; 02/915 35 15; 02/915 3519; kzld@cpdp.bg, www.cpdp.bg

II. ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

1.1 Администраторът разбира съображенията на посетителите на този уеб сайт относно защитата на личните данни и е ангажиран да защити техните лични данни като прилага всички стандарти за защита на личните данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО. С настоящата Политика за поверителност Администраторът зачита неприкосновеността на личността на физическите лица и полага всички необходими усилия за защита на личните данни на физическите лица срещу неправомерно обработване посредством прилагане на технически и организационни мерки за защита на личните данни, които мерки са изцяло съобразени със съвременните технологични постижения и осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването, и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени.
1.2 С настоящата Политика за поверителност и в изпълнение на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679, Администраторът предоставя информация относно:

– целите и обхвата на политиката заповерителност;
– личните данни събирани и обработвани от Администратора;
– целите на обработването на личните данни;
– срок на съхранение на личните данни;
– задължителен и доброволен характер на предоставяне на личните данни;
– обработване на лични данни;
– защита на личните данни;
– получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните;
– права на физическите лица;
– ред за упражняване на правата;
– право на възражение;
– бутони, инструменти и съдържание от други компании;
– промени в политиката за поверителност.

III. ДЕФИНИЦИИ

2.1 По смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и на настоящата политика посочените термини имат следното значение:

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

Обработване на лични данни означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

Oграничаване на обработването означава маркиране на съхранявани лични данни с цел ограничаване на обработването им в бъдеще.

Профилиране означава всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение.

Aдминистратор означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка.

Oбработващ лични данни означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора.

Получател означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, не се считат за „получатели“; обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването.

Tрета страна означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни.

Съгласие на субекта на данните означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни дабъдат обработени.

Нарушение на сигурността на лични данни означава нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин.

IV. ПРИНЦИПИ ПРИ ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ
ДАННИ

3.1 Администраторът следва следните принципи при обработка на личните данни за физическите лица, а именно:

Личните данни са обработвани законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните („законосъобразност, добросъвестност и прозрачност“);

Личните данни са събирани за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели;

Личните данни са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват („свеждане на данните до минимум“);

Личните данни са точни и при необходимост да бъдат поддържани в актуален вид („точност“);

Личните данни са съхранявани във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни („ограничение на съхранението“);

Личните данни са обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки („цялостност и поверителност“).

V. ЛИЧНИ ДАННИ, СЪБИРАНИ И ОБРАБОТВАНИ ОТ АДМИНИСТРАТОРА

А. Обработка на специални категории лични данни („чувствителни данни“)

4.1 Администраторът не събира и не обработва специални категории лични данни, като например: лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице. Физическите лица не трябва да предоставят такива чувствителни данни на Администратора. В случай, че физическото лице умишлено предоставя чувствителни данни на Администратора, Администраторът се задължава незабавно да ги изтрие.

Б. Лични данни, събирани директно от физическите лица
Лични данни, събирани директно от физическите лица, когато лицата се свързват с Администратора по телефон

5.1 Физическите лица предоставят лични данни на Администратора, когато се свържат с Администратора по телефон. Телефонният номер за контакт с Администратора е посочен в данните за идентификация на Администратора в настоящата Политика за поверителност и в меню „Контакти“ или в най-долната част на интернет страницата, където са предоставени данните за контакт с Администратора. Когато лицето се свърже с Администратора по телефон, Администраторът събира и обработва единствено името и телефония номер на физическото лице, а в някои случаи и адреса на електронната поща на физическото лице. Тези данни се обработват за целите за комуникация с физическото лице. Oбработването на тези лични данни е необходимо за действия, предхождащи сключването на договор и предприети по искане на физическото лице, а именно предоставяне на повече информация предлаганите от Администратора услуги във връзка с евентуално сключване на договор с физическото лице.

Администраторът използва услугите на доставчик на телефонни услуги, който доставчик се намира в Република България.

Лични данни, събирани директно от физическите лица, когато лицата се свързват с Администратора чрез контактната форма на сайта за осъществяване на контакт с Администратора

5.2 Физическите лица предоставят лични данни на Администратора, когато се свържат с Администратора посредством изпращане на съобщение използвайки контактната форма на сайта на Администратора, намираща се в меню „Консултации за интелектуална собственост“. Когато лицето изпрати съобщение до Администратора, използвайки контактната форма за осъществяване на контакт, Администраторът събира и обработва името на физическото лице, адреса на електронната поща, домейн адрес на интернет страница (незадължително за въвеждане поле), както и останалата информация, която лицето предоставя в изпратеното съобщение като например адрес. Тези данни се обработват за целите за комуникация с физическото лице и воденето на регистри. Oбработването на тези лични данни е необходимо за действия, предхождащи сключването на договор и предприети по искане на физическото лице, а именно предоставяне на повече информация предлаганите от Администратора услуги във връзка с евентуално сключване на договор с физическото лице.

Лични данни, събирани директно от физическите лица, когато лицата се свързват с Администратора по e-mail

5.3 Физическите лица предоставят лични данни на Администратора, когато се свържат с Администратора по електронна поща. Адресът на електронната поща на Администратора е посочен в данните за идентификация на Администратора в настоящата Политика за поверителност и в меню „Контакти“ или в най-долната част на интернет страницата, където са предоставени данните за контакт с Администратора. Когато лицето изпрати имейл до Администратора, Администраторът събира и обработва адреса на електронната поща, както и останалата информация, която лицето предоставя в изпратения e-mail, като например: име, телефонен номер, адрес. Тези данни се обработват за целите за комуникация с физическото лице и воденето на регистри. Oбработването на тези лични данни е необходимо за действия, предхождащи сключването на договор и предприети по искане на физическото лице, а именно предоставяне на повече информация предлаганите от Администратора услуги във връзка с евентуално сключване на договор с физическото лице.

В. Лични данни на физически лица предоставяни от трети страни

6.1 Администраторът обикновено не получава лични данни за физически лица от трети страни. Въпреки това, в някои случаи, ако Администраторът има основателни причини да подозира, че дадено физическо лице нарушава правата на интелектуалната собственост и други подобни случаи, тогава Администраторът има право да се снабди с лични данни на заподозряното лице от публични регистри, като например: Търговския регистър, регистъра за регистрирани търговски марки воден от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и други подобни. Тези данни могат да бъдат събирани и обработвани с цел завеждане на иск за нарушение срещу нарушителя. Обработването на лични данни събрани от публичен регистър е необходимо за целите на легитимните интереси на Aдминистратора, които легитимни интереси са завеждане на иск за извършено нарушение срещу нарушителя, а също така и на законово основание

Г. Данни, събирани автоматично

7.1 При посещението на уеб сайта Администраторът автоматично може да събира следните данни, а именно:

Адрес на интернет протокола (IP) на устройството, от което физическото лице осъществява достъп до платформата (обикновено се използва за определяне на страната или града, от които физическото лице достъп до платформата);

Вид на устройството, от което физическото лице осъществява достъп до платформата (например компютър, мобилен телефон, таблет и др.);

Вид на операционната система;

Вид на браузъра;

Конкретните действия, които физическото лице предприема, включително посетените страници, честотата и продължителността на посещенията на уеб сайта; Дата и време на посещенията. Събирането и обработването на тези лични данни е необходимо за реализиране на легитимните интереси на Aдминистратора, които легитимни интереси са улесняване използването на уеб сайта и подобряване на функционалността на уеб сайта.

VI. БИСКВИТКИ

8.1 Физическите лица могат да получат повече информация относно това как Администраторът използва бисквитки като прочетат Политиката относно бисквитките.

VII. ЦЕЛИ, ЗА КОИТО СЕ ОБРАБОТВАТ ЛИЧНИТЕ ДАННИ

9.1 Администраторът събира и обработва личните данни на физическите лица, които са предоставени директно от тях само за следните цели, а именно: с цел предоставяне на услуги, които Администраторът предлага и идентифициране на физическите лица (бъдещи и настоящи клиенти);

– за осъществяване на контакт с физическото лице чрез e-mail, за да може Администраторът да отговори на постъпилото от физическото лице запитване;

– за изпълнение на задължения по договор, по който физическото лице, за което се отнасят данните, е страна, както и за действия, предхождащи сключването на договор и предприети по негово искане;

– за изпълнение на нормативно установено задължение на Администратора на лични данни, в съответствие с приложимото право;

– счетоводни цели;

– статистически цели.

9.2 Администраторът събира и обработва личните данни на физическите лица, които са събрани автоматично за следните цели, а именно:

– подобряване ефективността и функционалността на уеб сайта;

– изготвяне на анонимни статистически данни за начина, по който уеб сайтът е бил използван;

– за предоставяне на по-добро обслужване;

– за администриране на уеб сайта;

– адаптиране на уеб сайта към предпочитанията на физическите лица.

9.3 Администраторът няма право да използва личните данни на физическите лица за цели, които са различни от целите посочени в този раздел от настоящата Политика за защита на личните данни.

VIII. СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

10.1 Запитвания и кореспонденция по електронна поща: Администраторът съхранява личните данни и получените съобщения по електронната поща за период, необходим за отговор на полученото съобщение и за удовлетворяване на искането на физическото лице, както и за период от една година, след като Администраторът е отговорил на полученото съобщение.

10.2 Лични данни на лица, които са направили запитване използвайки контактната форма на уеб сайта, а именно:

– за лица, които не са станали клиенти на Администратора до един месец от изпращане на запитването: личните данни се съхраняват за срок от три месеца след изпращане на запитването;

– за лица, които са станали клиенти на Администратора: личните данни се съхраняват за срок от 10 години след изпълнение на възложената от клиента на Администратора услуга.

10.3 Лични данни на лица, които са направили запитване по телефон, а именно:

– за лица, които не са станали клиенти на Администратора до един месец от извършване на запитването по телефон: личните данни се съхраняват за срок от три месеца;
– за лица, които са станали клиенти на Администратора: личните данни се съхраняват за срок от 10 години след изпълнение на възложената от клиента на Администратора услуга.

Б. Критерии за определяне на срока, за който ще се съхраняват личните данни

10.4 В други случаи, които не са посочени по-горе, Администраторът ще съхранява личните данни на физическото лице за не повече от необходимото, като се имат предвид следните критерии, а именно:

– дали Администраторът се задължава, за да спази законово задължение да продължи обработката на личните данни на физическото лице;
– целта на съхранение на личните данни както в момента, така и в бъдеще;
– дали между Администратора и физическото лице има сключен договор и Администраторът е длъжен да продължи да обработва личните данни, за да изпълни задълженията по договора; – цели за използване на личните данни в момента и в бъдеще; – дали е необходимо да бъде осъществен контакт с физичевското лице в бъдеще;
– дали Администраторът има правно основание да продължи да обработва личните данни на физическото лице;
– всякакви други основателни причини, като например характера на взаимоотношенията с физическото лице.

IX. ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН И ДОБРОВОЛЕН ХАРАКТЕР НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

11.1 Личните данни, които се изискват да се предоставят от физическите лица са съобразени с услугите, които се предлагат от Администратора и имат задължителен характер. Предоставянето на лични данни от физическите лица е доброволно. В случай, че бъде отказано предоставянето на лични данни:

– Администраторът няма да бъде в състояние да предостави желаната от физическото лице услуга или информация относно предлаганата от Администратора услуга

– Администраторът няма да може да получи мейла от потребителя ако последният не попълни необходимата информация във формата за контакт.

X. ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

12.1 Администраторът обработва личните данни на физическите лица посредством съвкупност от действия, които могат да се извършват с автоматични или неавтоматични средства.

12.2 Администраторът обработва личните данни на физическите лица самостоятелно или чрез възлагане на обработващи даннните от името на Администратора, които са доставчици на счетоводни услуги, доставчици на хостинг услуги, предоставящи услуги за анализ на трафика в уеб сайта.

XI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

13.1 Администраторът предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити личните данни от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване, а именно:

– цялата лична информация, която физическото лице предостави на Администратора се съхранява на сигурни и надеждни сървъри и папки;

– при упражняване на правото на достъп от физическото лице, Администраторът проверява идентичността на физическото лице, преди да му предостави исканата информация.

13.2 В случай, че желаете да получите подробна информация относно техническите и организационни мерки, моля не се колебайте да се свържете с нас на +359 87 856 7767 или на eshop@lighthouse.bg.

XII. ПОЛУЧАТЕЛИ, НА КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ РАЗКРИТИ ЛИЧНИТЕ ДАННИ

14.1 Администраторът има право да разкрива обработваните лични данни на следните категории лица, а именно:

– на физическите лица, за които се отнасят данните;

– на лица, ако е предвидено в нормативен акт, например държавни органи;

– на лица, обработващи личните данни, които предоставят услуги в полза на бизнес дейностите на Администратора, като например доставчици на счетоводни услуги, доставчици на хостинг услуги, като тези лица са обвързани със задължение за спазване на конфиденциалност, а също така тези лица са предоставили достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки по такъв начин, че обработването да протича в съответствие с изискванията на Регламента и да осигурява защита на правата на физическите лица.

14.2 Администраторът не продава предоставени от физическото лице лични данни на трети страни.

XIII. ПРАВА НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА.

Право на достъп.

15.1 Физическото лице има право да получи от Администратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с него, и ако това е така, да получи достъп до данните – съответните категории лични данни.

Право на коригиране

15.2 Физическото лице има право да поиска от Администратора да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването физическото лице има право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“)

15.3 Физическото лице има правото да поиска от Администратора изтриване на свързаните с него лични данни без ненужно забавяне, а Администраторът има задължението да изтрие без ненужно забавяне личните данни, когато е приложимо някое от посочените в чл.17 от Регламент 2016/679 основания.

Право на ограничаване на обработването

15.4 Физическото лице има право да изиска от Администратора ограничаване на обработването, когато се прилага едно от посочените в чл.18 от Регламент 2016/679 условия. Когато се извърши ограничение на обработването, такива данни се обработват, с изключение на тяхното съхранение, само със съгласието на физическото лице или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Съюза или държава членка. Когато физическото лице е изискалo ограничаване на обработването, Aдминистраторът го информира преди отмяната на ограничаването на обработването.

Право на преносимост на данните

15.5 Физическото лице има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на администратор, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, когато обработването е основано на съгласие в съответствие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин.

Право на възражение

15.6 Физическото лице има право, по всяко време и на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до него. Съгласно чл.21, параграф 4 от Регламент 2016/679 физическото лице изрично се уведомява за съществуването на правото на възражение, което се представя по ясен начин и отделно от всяка друга информация. За изпълнение на това задължение, повече информация относно правото на възражение може да бъде намерена в раздела по-долу озаглавен „Право на възражение“.

Право на оттегляне на съгласието

15.7 Физическото лице има право по всяко време да оттегли даденото от него съгласие. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне. Физическото лице може да оттегли съгласието си по реда посочен в раздел XIV от настоящата политика за поверителност или като избере опция „unsubscribe“ при получаването на бюлетин.

Права при профилиране

15.8 Физическото лице има право да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен.

Право на уведомяване за нарушение на сигурността на личните данни

15.9 Когато има вероятност нарушението на сигурността на личните данни да породи висок риск за правата и свободите на физическите лица, физическото лице трябва да бъде уведомено без ненужно забавяне, за нарушението на сигурността на личните данни.

Право на защита по съдебен и административен ред Право на подаване на жалба до надзорен орган

15.10 Физическото лице има право да подаде жалба до надзорен орган, по-специално в държавата членка на обичайно местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение, ако физическото лице счита, че обработването на лични данни, отнасящи се до него,нарушава разпоредбите на Регламента.

Право на ефективна съдебна защита срещу надзорен орган

15.11 Всяко физическо и юридическо лице има право на ефективна съдебна защита срещу отнасящо се до него решение със задължителен характер на надзорен орган. Производствата срещу надзорен орган се образуват пред съдилищата на държавата членка, в която е установен надзорният орган.

Право на ефективна съдебна защита срещу администратор или обработващ лични данни

15.12 Без да се засягат които и да било налични административни или несъдебни средства за защита, включително правото на подаване на жалба до надзорен орган, физическото лице има право на ефективна съдебна защита, когато счита, че правата му по Регламента са били нарушени в резултат на обработване на личните му данни, което не е в съответствие с Регламента. Производствата срещу даден администратор или обработващ лични данни се образуват пред съдилищата на държавата членка, в която Администраторът или обработващият лични данни има място на установяване.

Право на обезщетение за претърпени вреди

15.13 Всяко лице, което е претърпяло материални или нематериални вреди в резултат на нарушение на Регламента, има право да получи обезщетение от Администратора или обработващия лични данни за нанесените вреди. Съдебните производства във връзка с упражняването на правото на обезщетение се образуват пред съдилищата на държавата членка, в която Администраторът или обработващият лични данни има място на установяване.

XIV. РЕД ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА

16.1 Физическите лица упражняват правото си на оттегляне на дадено съгласие, правото на достъп, правото на изтриване, коригиране, правото на ограничаване на обработването, правото на преносимост на данните, правото на възражение и правата припрофилиране, чрез подаването на писмено искане до Администратора (или по поща на адреса посочен в идентификацията на Администратора по-горе в настоящата политика за поверителност или чрез изпращане на имейл), което следва да съдържа следната информация:

име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице;

описание на искането;

подпис, дата на подаване на искането и адрес на електронна поща.

16.2 Искането се отправя лично от физическото лице. Администраторът завежда исканията подадени от физическите лица в отделен регистър.

16.3 След като физическото лице упражни правото си на достъп до отнасящи се до него лични данни, Администраторът проверява идентичността на физическото лице преди да отговори на искането. Това е необходимо, за да се минимализира рискът от неправомерен достъп до данните и кражба на самоличност. В случай, че Администраторът не може да идентифицира физическото лице от събраните лични данни, тогава Администраторът има право да изиска копие от документи, които идентифицират физическото лице (като например лична карта, шофьорска книжка, други документи, които съдържат лични данни, които могат да идентифицират физическото лице).

16.4 Администраторът разглежда искането и предоставя на физическото лице информация относно действията, предприети във връзка с искането в срок от два месеца от получаване на искането. При необходимост този срок може да бъде удължен с още един месец, като се взема предвид сложността и броя на исканията.

16.5 Администраторът информира физическото лице за всяко такова удължаване в срок от един месец от получаване на искането, като посочва и причините за забавянето. Когато физическото лице подава искане с електронни средства, по възможност информацията се предоставя с електронни средства, освен ако лицето не е поискало друго.

16.6 Ако Администраторът не предприеме действия по искането на физическото лице, Aдминистраторът уведомява лицето без забавяне и най-късно в срок от един месец от получаване на искането за причините да не предприеме действия и за възможността за подаване на жалба до надзорен орган и търсене на защита по съдебен ред.

16.7 Администраторът се задължава да съобщава за всяко извършено коригиране, изтриване или ограничаване на обработване на всеки получател, на когото личните данни са били разкрити, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия. Администраторътинформира физическото лице относно тези получатели, ако лицето поиска това.

XV. ПРАВО НА ВЪЗРАЖЕНИЕ

17.1 Физическото лице има право, по всяко време и на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до него. Съгласно чл.21, параграф 4 от Регламент 2016/679 физическото лице изрично се уведомява за съществуването на правото на възражение, което се представя по ясен начин и отделно от всяка друга информация. За изпълнение на това задължение, повече информация относно правото на възражение ще бъде предоставена в този раздел на настоящата политика за поверителност.

17.2 Физическото лице има право, по всяко време и на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до него, в случаите, в които обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на Aдминистратора или обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на Aдминистратора или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на физическото лице, които изискват защита на личните данни, по-специално когато физическото лице е дете. Администраторът се задължава да прекрати обработването на личните данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на физическото лице, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. Физическите лица упражняват правото си на възражение чрез подаването на писмено искане до Администратора по поща на адреса посочен в идентификацията на Администратора по-горе в настоящата политика за поверителност или чрез изпращане на имейл.

17.3 Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, физическото лице има право по всяко време да направи възражение срещу обработване на лични данни, отнасящо се до него за този вид маркетинг, което включва и профилиране, доколкото то е свързано с директния маркетинг. Когато физическото лице възрази срещу обработване за целите на директния маркетинг, обработването на личните данни за тези цели се прекратява. Физическите лица упражняват правото си на възражение чрез подаването на писмено искане до Администратора по поща на адреса посочен в идентификацията на Администратора по-горе в настоящата политика за поверителност или чрез изпращане на имейл, в което се указва, че не желае да получава рекламни съобщения.

XVI. ВРЪЗКИ, ИНСТРУМЕНТИ И СЪДЪРЖАНИЕ ОТ

ДРУГИ КОМПАНИИ

18.1 Уеб сайтът съдържа бутони, инструменти или съдържание, които се свързват с услуги на други компании, като „Google Plus“ бутон, „Linkedin“ бутон и други. Всички сайтове на такива компании, които могат да бъдат достъпни чрез този уеб сайт са независими и Администраторът не поема каквато и да е отговорност за възникнали вреди и загуби в резултат на използването на тези сайтове. Физическите лица използват тези сайтове на тяхна собствена отговорност и е препоръчително запознаването със съответната Политика за поверителност на съответната компания с цел получаване на повече информация.

XVII. ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

19.1 Тази Политика за поверителност може да бъде актуализирана по всяко време в бъдеще. Когато това се случи, променената политика ще бъде публикувана на този уеб сайт с нова дата „Последна промяна“ в горната част на тази Политика за поверителност и ще бъде в сила от датата на публикуване. Поради това е препоръчително периодично да проверявате тази Политика за поверителност, за да сте сигурни, че сте запознати с всички промени. Използването на уеб сайта след публикуването на актуализираната Политика за поверителност, ще се счита, че се съгласявате с извършените промени.

XVIII. КОНТАКТИ

20.1 В случай, че имате допълнителни въпроси относно настоящата Политика за поверителност, моля не се колебайте да се свържете с нас на +359 87 856 7767 или на eshop@lighthouse.bg.

Пазаруване онлайн и в магазините

Защо използваме Вашите лични данни?
Ние използваме Вашите лични данни, за да Ви предоставим информацията, продуктите и услугите, които сте заявили или закупили от нас онлайн и в нашите магазини. По-конкретно, използваме Вашите лични данни за обработка на Вашата поръчка и плащане, за издаване на електронни касови бележки, обработване на доставки, връщания и гаранционни искове за продуктите.

При всяко Ваше плащане, връщане на продукт или кандидатстване за финансова услуга ние използваме Вашите лични данни, за да потвърдим самоличността Ви и правоспособността Ви за сключване на договори, дали финансовата информация, която ни предоставяте, е точна, за проверка на кредитоспособността Ви, за извършване на проверки за измама или за предотвратяване на друга незаконна дейност.

Ако изискате фактура с ДДС или касова бележка с ДДС от нас, ще Ви помолим да ни предоставите определени лични данни, които да обработим, за да изпълним Вашата заявка.

Вашите лични данни се използват, за да Ви идентифицират, да валидират предвидената от закона възраст за онлайн пазаруване, както и за да потвърдят адреса Ви пред външни партньори.
Искаме да Ви предложим различни алтернативи за плащане и ще извършим анализ, включително на историята на Вашите плащания и кредитни чекове, за да разберете какви алтернативи за плащане имате.

Какви лични данни обработваме?
Ще обработваме следните категории лични данни * информация за контакт, например име, адрес, имейл и телефонен номер * информация и история на плащанията * кредитна информация * информация за поръчките *социално-осигурителен номер, личен идентификационен номер, номер на паспорт, номер по ДДС или подобен идентификационен номер (ако решите да ни го предоставите). Ако имате профил в Lighthouse.bg, ще обработваме и Вашите лични данни, предоставени във връзка с профила, като например: * номер на профил * история на пазаруването

Кой има достъп до Вашите лични данни?
Вашите лични данни понякога се споделят с трети страни, което ни помага да извършим определени задачи или да предоставим заявена услуга. По-специално, Lighthouse.bg може да потърси трети страни за проверка на Вашия адрес, комуникационни агенции, за да Ви изпрати потвърждение за поръчка, складове и доставчици във връзка с доставката на Вашата поръчка, доставчици на платежни услуги за обработване на Вашите плащания с кредитни/дебитни карти, банки и други доставчици на финансови услуги, канали в социалните мрежи, ако комуникирате с нас чрез отбелязване/споменаване или ако се свържете директно с нас.

Моля, имайте предвид, че много от тези компании имат независимо право или задължение да обработват Вашите лични данни.

Какво е правното основание за обработване на Вашите лични данни?
Когато Ви предоставя продукти и услуги, Lighthouse.bg ще обработва Ваши лични данни, необходими за сключването на договор с Вас и за изпълнение на всички задължения, произтичащи от този договор, независимо дали договорът се отнася до направена поръчка, плащане, или за използване на други услуги, предоставяни от нас или трети страни.

Ако сте се регистрирали за получаване на електронни касови бележки, обработката на Вашите лични данни, необходими за тази цел, се основава на Вашето съгласие.

Във връзка с предоставянето на нашите продукти и услуги понякога сме законово задължени да събираме, обработваме и съхраняваме Вашите лични данни, например с цел спазване на приложимите данъчни и финансови закони.

Колко време съхраняваме Вашите данни?
Ще съхраняваме Вашите данни докато сте активен клиент.

Правила и условия

Условия за използване на уебсайт

Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между  ЛАЙТХАУС СТУДИО ЕООД, по-долу наричан за краткост „Търговец“, от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на уебсайта www.lighthouse.bg , наричани „Потребител“, от друга.  ЛАЙТХАУС СТУДИО ЕООД  е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 131247836, адрес 1142 София , бул. Патриарх Евтимий 14,  имейл адрес eshop@lighthouse.bg , телефон +359878567767.

Моля, прочетете изцяло публикуваните по-долу Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани на Сайта (наричани за краткост Услуги).

Настоящият документ съдържа информация за дейността на ЛАЙТХАУС СТУДИО ЕООДи общите условия за ползване на услугите, предоставяни от ЛАЙТХАУС СТУДИО ЕООД, като уреждат отношенията между нас и всеки един от нашите потребители. Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Потребителя и Търговеца.

С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява да бъдат обработвани неговите лични данни на основание сключения между него и Търговеца договор.

Дефиниции

За целите на настоящите общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:

Сайт – www.lighthouse.bg и всички негови подстраници.

Потребител – всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

Общи условия – настоящите Общи условия, които включват условия за ползване, бисквитки, правила за регистрация и доставка, доброволно решаване на спорове, формуляри за отказ от договор и замяна и всяка друга правнозначима информация, която се намира на Сайта.

Лични данни – информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност.

Стока – движима материална вещ, с изключение на вещите, продавани при принудително изпълнение или чрез други мерки от оправомощени от закона органи, както и вещи, изоставени или отнети в полза на държавата, обявени за продажба от държавни органи.

Договор за продажба – договор, по силата на който търговецът прехвърля или се задължава да прехвърли собствеността на стоки на потребителя, а потребителят заплаща или се задължава да заплати цената за тях, включително договорите, имащи за предмет едновременно стоки и услуги.

Услуга – всяка материална или интелектуална дейност, която се извършва по независим начин, предназначена е за друго лице и не е с основен предмет прехвърляне владение на вещ.

Договор за услуга – договор, различен от договор за продажба, по силата на който търговецът предоставя или се задължава да предостави услуга на потребителя, а потребителят заплаща или се задължава да заплати цената за нея.

Процедура за алтернативно решаване на потребителски спорове – процедура за извънсъдебно решаване на потребителски спорове, отговаряща на изискванията на този закон и осъществявана от орган за алтернативно решаване на потребителски спорове.

Предоставяни услуги

 1. На сайта www.lighthouse.bg потребителите имат възможност да сключват договори за услуга, за покупко-продажба и доставка на предлаганите от нас стоки и услуги.

Поръчка

 1. Потребителите използват интерфейса на уебсайта, за да сключват договори с Търговеца за предлаганите стоки и услуги.

2.1. Договорът за покупко-продажба на стока или за услуга се счита за сключен от момента на потвърждаването на поръчката от Търговеца.

2.2. При липса на наличност от дадена стока или невъзможност за извършване на дадена услуга, Търговецът си запазва правото да откаже поръчката.

2.3. След избиране на една или повече стоки или услуги, предлагани на уебсайта на Търговеца, Потребителят трябва да добави същите в списъка си със стоки или услуги за покупка.

2.4. Необходимо е Потребителят да предостави данни за извършване на доставката и да избере способ и момент на плащане на цената, след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на сайта.

2.5. При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета.

 1. Търговецът има право да откаже да сключи договор с некоректен Потребител.

3.1. Търговецът има право да третира Потребител като некоректен в случаите, когато:

 1. е налице неспазване от страна на Потребителя на Общите условия;
 2. е установено некоректно, арогантно или грубо отношение към представителите на Търговеца;
 3. са установени системни злоупотреби от Потребителя спрямо Търговеца.

Цени и отстъпки

 1. Цените на предлаганите стоки или услуги са тези, посочени на уебсайта на Търговеца към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка. Цените на стоките и услугите са крайни.
 2. Търговецът си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите на сайта стоки и услуги, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.
 3. Търговецът може да предоставя отстъпки за стоките и услугите, предлагани на сайта, съгласно българското законодателство и правила, определени от Търговеца. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).

6.1. Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока/услуга.

ПЛАЩАНЕ

 1. Потребителят може да заплати цената на поръчаните стоки/услуги като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности. На Сайта е възможно плащане чрез следните методи:

–  наложен платеж

–  банков превод

–  с кредитна

 1. Ако Потребителят избере опцията за доставка с куриер и плащане с наложен платеж, той трябва да заплати цената на поръчаните артикули заедно с цената за доставка на куриера при получаването на стоката. Моля прочетете раздел “Доставки” – част от условията за ползване на сайта.
 2. Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.
 1. Търговецът не носи отговорност, ако даден метод на плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на Търговеца.

Отказ от договора и замяна

 1. Потребителят няма право да се откаже от Договора, когато предмет на същия са:

– стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания (виж чл. 57 т. 3 от Закона за защита на потребителя).

– за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца.

В случай, че желаете да се откажете от направената поръчка моля, в срок от 24 часа, да направите това на имейл: eshop@lighthouse.bg  или телефон +359878567767

 1. Ако поради някаква причина желаете да върнете закупен продукт, който не е правен по специални критерии и желания на потребителя/клиента, моля да го направите в рамките на 14 дни, считано от датата на получаване на продуктите.

Формуляр за връщане на стока и рекламация може да намерите тук: Формуляр за връщане

 1. Когато потребителят/клиентът реши да върне закупените свещи/аксесоари, то връщането ще е за негова сметка, задължително заедно с касовата бележка и/или фактура. Моля прочетете раздел “Доставки” – част от условията за ползване на сайта.
 2. При връщане стоката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид.
 3. Търговецът има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъде представено доказателство, че стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.
 4. В случай че Потребителят не изпълни задължението си за връщане на стоката,без да уведоми Търговеца за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.
 1. Когато във връзка с изпълнението по договора Търговецът е направил разноски и Потребителят се откаже от договора, Търговецът има право да задържи съответната сума за направените разноски или да изисква тяхното плащане.
 2. Търговецът възстановява на Потребителя заплатената от него цена за върнатите стоки.

Гаранции и рекламации

Продуктите на Лайтхаус Студио ЕООД  са изработени изцяло на ръка с голямо внимание към всеки един детайл, с цел да Ви предложим един висококачествен продукт, отговарящ на най- високите стандарти в свещопроизводството за качество, сигурност и дизайн.

 1. Търговецът не носи отговорност за разлика в цветовете, която се дължи на естествените различния при възпроизвеждането на цветовете от различните модели монитори.
 2. Всички снимки са примерни, като свещите/аксесоарите могат да имат леки отклонения от показания на снимката продукт. Това се дължи на спецификата на продукта, персонализацията и ръчната изработка.
 3. Посочените данни в описанието на всеки продукт имат приблизителен характер.
 4. Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката или услугата с договореното/поръчаното, когато след доставката, са открити несъответствия с договора за продажба, само в случай, че несъответствията не са координирани с потребителя по телефона или емейл.
 5. Търговецът не носи отговорност за естественото износване на стоките.
 6. Търговецът си запазва правото да не приема обратно продукти, които поради своето естество не могат да бъдат върнати и при които има опасност от влошаване на качествените им характеристики.
 7. 25. Потребителят не може да оспори съответствието на потребителската стока с договора за продажбата ѝ, когато:
 8. при сключването на договора е знаел или не е могъл да не знае за несъответствието;
 9. несъответствието се дължи на материали, предоставени от потребителя.
 10. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Интелектуална собственост

 1. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта www.lighthouse.bg (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права и принадлежат на Търговеца и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
 2. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Търговеца, Търговецът има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.
 3. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на Търговеца.
 4. Търговецът се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.
 5. Търговецът си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. Търговецът има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

Прекратяване и разваляне на договора

 1. Търговецът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.
 2. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на Търговеца или прекратяване поддържането на уебсайта му.
 3. Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.
 4. Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (eshop@lighthouse.bg), доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.
 5. Страните по Договора няма да носят отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извънконтрола на страните, което не може да бъде избегнато.
 6. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

Спасителна клауза

 1. Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна по силата на съдебно решение/ и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

Изменение на общите условия

 1. Търговецът се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.
 2. Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми Търговеца в срок от един месец от получаването на съобщението по предходния член.
 3. В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора пореда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

Приложимо право

 1. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Този уеб сайт използва бисквитки за подобряване на потребителското изживяване. Научете повече тук. ПРИЕМАМОТКАЗВАМ

Доставка и плащане

Ние, от Lighthouse, се стремим към бързина и професионализъм при доставката на Вашите поръчки, затова ползваме услугите на куриерска фирма “Еконт Експрес”.
Доставяме до всяка точка на България в рамките на 1-3 работни дни. Може да получите пратката си до точно посочен от Вас адрес или до офис на „Еконт Експрес“ в съответното населено място.

Този срок може да бъде удължен по време на по-натоварени кампанийни периоди, национални празници или лоши метеорологични условия.

Цената на доставката е фиксирана – 8лв.

За Ваше удобство и за максимална коректност, всяка поръчка пристига с опция “Преглед и тест”, без значение на каква стойност и от колко артикула се състои тя.

Методи на плащане

Можете да платите избраните от Вас свещи и аксесоари чрез:

наложен платеж с паричен превод.

Очаквайте съвсем скоро възможност за плащане чрез картова система и банков превод.

Потвърждение за приемане на поръчка

След като завършите поръчката си ще получите имейл с потвърждението ѝ. Все пак, не пропускайте да отбележите телефонния си номер, за да имаме бърза връзка, в случай че се наложат допълнителни уточнения по вашата поръчка.

Поръчвайки през сайта, автоматично се генерира индивидуален номер на Вашата поръчка. Не се колебайте да се свържете с нас ако имате допълнителни въпроси или изисквания, очакваме Ви: +359878567767

eshop@lighthouse.bg

Преглед на свещите при получаване.

Моля прегледайте свещите и/или  аксесоарите при получаване за да се уверите, че нямат следи от некоректен превоз. Желанието ни е свещите да стигнат до Вас по начина, по който сме ги опаковали и изпратили.

Това означава, че при несъответствие с поръчката или възникване на реален проблем ние сме насреща да го решим заедно, а ако не имате възможност да върнете поръчката си.

 

Ако нещо не е наред с поръчката Ви или просто не е това, което търсите, можете да я върнете в рамките на 14 дни съгласно законодателните разпоредби. Единствените условия са стоката да не е разопакована, да е в оригиналната си опаковка и да бъде в добър търговски вид. Разходите за връщането на стоката са за сметка на купувача.

Условия за връщане

Гаранции и рекламации

Продуктите на Лайтхаус Студио ЕООД са изработени изцяло на ръка с голямо внимание към всеки един детайл, с цел да Ви предложим един висококачествен продукт, отговарящ на най- високите стандарти в свещопроизводството за качество, сигурност и дизайн. Търговецът не носи отговорност за разлика в цветовете, която се дължи на естествените различния при възпроизвеждането на цветовете от различните модели монитори. Всички снимки са примерни, като свещите/аксесоарите могат да имат леки отклонения от показания на снимката продукт. Това се дължи на спецификата на продукта, персонализацията и ръчната изработка. Посочените данни в описанието на всеки продукт имат приблизителен характер. Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката или услугата с договореното/поръчаното, когато след доставката, са открити несъответствия с договора за продажба, само в случай, че несъответствията не са координирани с потребителя по телефона или емейл. Търговецът не носи отговорност за естественото износване на стоките. Търговецът си запазва правото да не приема обратно продукти, които поради своето естество не могат да бъдат върнати и при които има опасност от влошаване на качествените им характеристики.

Формуляр за отказ от поръчка може да намерите в линка долу